Uslovi

Autorsko pravo i uslovi našeg sajta
Svi sadržaji koji su prikazani na našoj veb stranici, facebook stranici, youtube stranici i ostalim društvenim mreama, uključujući, ali ne ograničavajući se na, tekst, grafiku, fotografije, slike, pokretne slike (video), zvuk, ilustracije i softver (sadržaj), vlasništvo su Workroom 11.

Svi elementi web sajta, uključujući, ali bez ograničenja, opšti dizajn i sadržaj, zaštićeni su autorskim pravima, moralnim pravima i drugim zakonima koji se odnose na prava intelektualne svojine.

Osim što je izričito dozvoljeno u skladu sa ovim ili drugim sporazumom sa Workroom 11, nijedan deo ili elemenat ove veb stranice ili njenog sadržaja možda neće biti kopiran ili ponovljen na bilo koji način i na ovoj veb stranici, njegov sadržaj i sva srodna prava ostaju isključiva vlasništvo Workroom 11.

Pravila o privatnosti sajta
Prepoznajemo da je privatnost izuzetno važna za naše korisnike.

Lični podaci registrovanih (učlanjenih) korisnika neće biti dostupni trećim licima i biće tretirani u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije. Izuzetak predstavlja zahtev istražnih organa Republike Srbije, u kom slučaju je Workroom 11 obavezan da raspoložive podatke o korisniku usluga dostavi istražom organu (Tužilaštvo, MUP) na njegov pisani zahtev sa navedenim pravnim osnovom.

Neobjavljeni lični podaci registrovanih korisnika su enkriptovani 128-bitnom AES enkripcijom što je jedan od najjačih, u svetu primenjenih, metoda za zaštitu podataka.

Koristimo Google analitiku i ponekad druge analitičke usluge nezavisnih proizvođača na našim veb stranicama.

kako bismo razumeli kako ljudi koriste naše veb stranice.

Takođe koristimo ličnu SEO optimizaciju i Facebook Business, Google Business i Google ADS sisteme. 

© 2019 Workroom 11 - Sva prava zadržava